___________________________________________________
Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University of Ternopil (Ukraine)