___________________________________________________
Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University of Ternopil (Ukraine)


Presentations / ВиступиPaper presented at Harvard Ukrainian Research Institute, HU, Cambridge, MA, April 18 2005: 

  Narrative Models of Ukrainian Realism: Panas Myrnyi and the Topos of Prostitution

 

Paper presented at Petro Jacyk Memorial Symposium "Poet's Life as Work of Art" (Harvard Ukrainian Research Institute, HU, Cambridge, MA, November 29 2004):

Ivan Franko and Sigmund Freud: analogies and interpretations 

 

 

 

 

Виступи на наукових конференціях:
Тілесність як концепт і наратив у літературознавчих дослідженнях // Міжвузувський науковий семінар «Терміносистема слов’янського літературознавства», ІІІ етап (Тернопіль, ТНПУ, 30 вересня – 1 жовтня 2005 р.)

Гендер - проституція - наратив // Міжнародна конференція «Проблеми гендеру» //Тернопіль, ТЕІПО (2006)


Проституція: гендер у наративі // ІІІ Міжнародна наукова конференція «Гуманітарне спрямування гендерних відносин» (Тернопіль, ТЕІПО, 5-6 травня 2006 р.)

Методологическая парадигма современной нарратологии // IV Міжнародна науково-методологічна конференція “Понятие множества в гуманитарном познании: класс - поле, иерархия - континуум, сходство - смежность” (Севастополь: Севастопольський міський гуманітарний університет, 10 - 14 травня 2006 року).

Західні теорії нарації: панорама підходів // ІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики» (Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський державний університет, 5-6 жовтня 2006 р.)

Наратив: проблеми понятійного наповнення і термінологічного означення / Міжвузівський науковий семінар “Терміносистеми слов’янського літературознавства”, V етап (Рівне: Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, 26-27 квітня 2007 року).

Значимость, функция и структура объекта нарратологического исследования // V Міжнародна наукова конференція «Значимость, функция и структура в гуманитарном познании» (Севастополь: Севастопольський міський гуманітарний університет, 11-16 травня 2007 року)


Франко читає Канта // Наукова конференція «Франко в плен-ері: Натурфілософські аспекти життєтворчості» (Ворохта, Львівський національний університет імені Івана Франка, 5-6 жовтня 2007 року).

Кант і наратологія // Міжнародна наукова конференція «Криза теорії» (Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 18-19 жовтня 2007 року).

Проблеми сучасної наративної теорії в світлі філософії І.Канта // Всеукраїнська науково-практична конференція «Перекладознавство, літературознавство, мовознавство: Тенденції розвитку на зламі XX - XXI століть», (Дрогобич, 2 листопада 2007).

До антропології чаювання в українській реалістичній літературі (Панас Мирний та Іван Нечуй-Левицький) //Всеукраїнська наукова конференція “Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології” (Тернопіль, 10-11 квітня 2008).

Французская нарратология: формирование научного направления // Международная конференція «Общественный фактор в гуманитарном познании: онтологія и гноссеология: к 165-летию Жана Габриэля де Тарда» (Севастополь, СГГУ, 10-13 мая 2008 г.)

Стратегії і форми модерністської нарації //Четвертий міжнародний теоретичний симпозіум “Модернізм як теоретична парадигма: уточнення змісту” (Київ, Інститут літератури, 19-20 червня 2008).

Мова і умовність: специфіка комунікації в романі І.Франка “Перехресні стежки”). // Мова та лінгвокультурна комунікація. Бердянський державний педагогічний університет, всеукраїнська наукова конференція, (Бердянськ, 18-19 вересня 2008). 

Наратологія як евристика інтерпретації художного тексту //Studia Ingardeniana. Interpretacja tekstu literackiego (Люблін, 13-14 жовтня 2008) 


Умовність мови: про вербалізації нарації в літературному творі //“Мультикультурні аспекти сучасного літературознавчого дискурсу» (Чернівці, Чернівецький національний університет, 13-14 листопада 2008 р.). 


Наративні аспекти інтертекстуальності // Міжнародна наукова конференцію “Інтертекстуалізаціяв системі художньо-філософського мислення: теоретичний та історико–літературнийвиміри”, 23 – 24 квітня 2009 р.Волинський національний університет імені Лесі Українки. 


Наративні аспекти літературної еволюції // VIII Міжнародна наукова конференція "Еволюція як методологічна та світоглядна проблема в гуманітарних науках: до 125-річчя Б.Маліновського", 18-23 травня 2009 р., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 


Понятие события в жизни и литературе // Науковий семінар «Різнорідність образів світу: світогляд – мова - політика» («Różnorodność obrazóświata: światopoglądjęzykpolityka»), KielceStaszówOpatów, 30.08.-5.09.2009 r.  


Наративністудії в Україні та Польщі: традиції, стан, перспективи // Polska – Ukraina. Dziedzictwo i współczesność , Akademii Pomorskiej w Słupsku, 8-10 października, 2009, Słupsk – Ustka 


Поняття міфув Аристотеля // Міжнародна науковаконференція «Міф і наратив у суспільній свідомості: антропологічний аспект»(Тернопіль, ТНПУ, 15-16 квітня 2010 р.) 


Аристотелева наратологія // Х Міжнародна наукова конференція «Єдине та багатоманітне: методологічні проблеми варіативності: до 175-річчя Олександна Опанасовича Потебні» (Біла Церква, Білоцерківський національний аграрний університет, 16-21 травня 2010 р.


Аналітична філософія історії Артура Данто і сучасна наратологія // Міжнародна наукова конференція «Минуле як об’єкт гуманітарного пізнання: до 125-річчя МаксаФасмера» (Тернопіль, ТНПУ, 9-13 травня 2011 р.) 


Прагматика непрагматичного дискурсу // Міжнародна наукова конференція «Інформаційний простір як об’єкт гуманітарного пізнання: до 170-річчя Вільяма Джеймса», Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 8-11 травня 2012 р.).  


Аристотелева нарратология // VIII Международная конференция «Белые чтения», Москва,Российский Государственный Гуманитарный Университет, 18-20 октября 2012 г.).


Функции нарратива в конструировании персональной идентичности // Fundamentalnekategorie ludzkiego poznania. Opozycja II: Człowiek a Społeczeństwo"Kielce-Staszów 7-9.12.2012 r.Наративізація пам’яті в мемуарах Б.Лепкого «Казка мойого життя» // Міжнародна наукова конференція «Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки», Тернопіль, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2-3 листопада 2012 р.

Польський репертуар української наратології // Міжнародна наукова конференція "Польські, білоруські, російські та українські літературні зв'язки", Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, 26-27 березня 2013 р.

Плановані: 
 
Наративні аналогії Святого Письма // ХІІІ Міжнародна наукова конференція UNIVERSUM HUMANUM: Антропоцентризм як методологічна засада наукового дослідження (до 150-рiччя В.І.Вернадського), Острог, Острозька академія, 20-23 травня 2013 р.

Немає коментарів:

Дописати коментар